* HIDDEN_ACCESSIBILITY_TITLE *

Warunki

ROZPOCZĘCIE KORZYSTANIA Z TEJ WITRYNY OZNACZA WYRAŻENIE ZGODY NA PONIŻSZE WARUNKI. W RAZIE BRAKU ZGODY NA TE WARUNKI NIE NALEŻY KORZYSTAĆ Z TEJ WITRYNY.

Niniejsza witryna zawiera łącza do innych witryn, również do witryn obsługiwanych przez przedsiębiorstwa wchodzące w skład grupy Dynabook. Użytkowanie połączonych witryn podlega też warunkom użytkowania określonym dla tych witryn. W przypadku sprzeczności niniejszych warunków użytkowania z warunkami użytkowania połączonej witryny, warunki użytkowania połączonej witryny mają znaczenie rozstrzygające i są dla niej obowiązujące.

Zawartość witryny

Materiały udostępnione w tej witrynie, w tym materiały zawarte w połączonych witrynach dostępnych bezpośrednio bądź pośrednio z poziomu niniejszej witryny, zostały dostarczone w stanie „tak jak są” i nie są przedmiotem żadnych gwarancji — ani jawnych, ani domniemanych — w tym również, ale nie wyłącznie, gwarancji domniemanych co do wartości handlowej, przydatności do określonego celu, praw własności oraz nienaruszalności przepisów prawa. Nie gwarantujemy, że materiały te będą wolne od błędów i wirusów ani że zawarte w nich treści nie mają charakteru szkalującego, obraźliwego oraz że nie czynią szkody w inny sposób. Całkowite koszty związane z ewentualnym serwisem, naprawą lub czynnościami naprawczymi bierze na siebie osoba odwiedzająca tę witrynę. Niniejsza witryna może też zawierać publikacje z niedokładnościami technicznymi lub błędami typograficznymi, które będą poprawiane w miarę ich odkrywania i wyłącznie według uznania firmy Dynabook. Ponadto do informacji zawartych w drukowanych wersjach takich publikacji od czasu do czasu są wprowadzane pewne zmiany. Tego typu poprawki i zmiany mogą zostać wprowadzone do tej witryny w terminie wcześniejszym lub późniejszym.

Łącza do witryn innych firm

Materiały, do których dostęp można uzyskać za pośrednictwem połączonych witryn, nie są kontrolowane przez firmę Dynabook i firma Dynabook nie jest w żaden sposób odpowiedzialna za ich treść. Wszelkie odwołania do połączonych witryn lub określonych nazw produktów czy usług innych firm nie stanowią ani nie sugerują poręczenia firmy Dynabook w odniesieniu do nich i całkowite ryzyko związane z ich używaniem ponosi osoba odwiedzająca tę witrynę.

Odpowiedzialność

W żadnym wypadku ani firma Dynabook, ani jej przedsiębiorstwa afiliowane, personel, agenci czy dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym również, ale nie wyłącznie, za szkody bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, nadzwyczajne, wtórne, straty moralne ani za żadne inne szkody (w tym również, ale nie wyłącznie, utracone zyski, utracone przychody lub podobne straty ekonomiczne), bez względu na podstawę roszczenia (kontrakt, naruszenie prawa cywilnego czy inne), powstałe w wyniku używania lub niemożności używania materiałów dostępnych w niniejszej witrynie lub witrynach połączonych, nawet jeśli firma Dynabook została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód, ani za żadne roszczenia wysuwane przez osoby trzecie.

Użytek osobisty i prawa własności intelektualnej

Osoba odwiedzająca tę witrynę zgadza się używać jej wyłącznie w celach zgodnych z prawem. Dozwolone jest pobranie jednej kopii informacji zawartych w tej witrynie na jeden komputer, do osobistych, niekomercyjnych celów wewnętrznych. Nie wolno kopiować, używać, modyfikować, transmitować, odtwarzać kodu źródłowego ani w jakikolwiek inny sposób wykorzystywać chronionych prawem autorskim lub prawem własności materiałów udostępnionych w tej witrynie, chyba że działania takie zostały wyraźnie dozwolone przez ich poszczególnych właścicieli. Użytkowanie wszelkiego oprogramowania dostępnego do pobrania w tej witrynie podlega warunkom odpowiednich umów licencyjnych — albo towarzyszących temu oprogramowaniu, albo w nim zawartych. Wszelkie zamieszczone w tej witrynie znaki towarowe, znaki usług i nazwy handlowe są własnością poszczególnych właścicieli i jakiekolwiek wykorzystanie ich bez zgody tych właścicieli jest surowo wzbronione.

Odszkodowanie

Osoba odwiedzająca tę witrynę zgadza się bronić, zabezpieczać i chronić firmę Dynabook oraz jej przedsiębiorstwa afiliowane przed wszelkimi roszczeniami, odpowiedzialnością prawną, stratami, szkodami i wydatkami (włączając w to opłaty sądowe) wynikającymi z używania tej witryny przez osobę odwiedzającą.

Zasięg terytorialny

Niniejsza witryna udostępnia wykazy szerokiego asortymentu produktów firmy Dynabook i w związku z tym może zawierać odwołania bądź odsyłacze do pewnych produktów i usług, które nie są dostępne (w znaczeniu łatwego dostępu) w danym kraju. Żadne z tych odwołań nie oznacza, że firma Dynabook zamierza prowadzić sprzedaż takich produktów lub usług w danym kraju.

Ogólne

Niniejsze warunki podlegają prawu angielskiemu. Firma Dynabook zastrzega sobie prawo do dodawania, usuwania bądź modyfikowania warunków użytkowania (każdego z osobna lub wszystkich) w dowolnym terminie i bez powiadomienia.