* HIDDEN_ACCESSIBILITY_TITLE *

Satellite Pro C40-J i C50-J

16 listopada 2021 r. – W listopadzie na rynek wejd? Dynabook Satellite Pro C40-J i Satellite C50-J - rozszerzenia serii zaprojektowanej w celu po??czenia wydajno?ci, produktywno?ci i nowoczesnego wzornictwa w przyst?pnej cenie. Oba urz?dzenia s? wyposa?one w najnowsze procesory Intel® Core™ i Celeron® jedenastej generacji. Ich obudowy maj? kolory z?oty i granatowy (Light Gold, Dark Blue). Ró?norodno?? specyfikacji i cen, czyni je szczególnie atrakcyjnymi dla uczniów i oszcz?dnych profesjonalistów.


Stworzone do ?ycia w ruchu

Nowe laptopy z serii Satellite s? niedrogie, ale zaprojektowane z dba?o?ci? o szczegó?y. Modele te charakteryzuje w?ska granatowa lub z?ota obudowa, pokryta specjaln? antybakteryjn? farb?. Testy potwierdzaj?, ?e na 99,9%1 powierzchnia tych laptopów b?dzie wolna od bakterii.


Procesory Intel® w po??czeniu z pami?ci? DDR4 o pojemno?ci do 32 GB* i opcjonalnymi szybkimi dyskami PCIe SSD o pojemno?ci do 512 GB zapewniaj? Satellite Pro C40-J i Satellite C50-J wysok? wydajno??.


Oba laptopy s? ?atwe w transporcie. Ich solidn? konstrukcj? zaprojektowano z my?l? o najbardziej wymagaj?cych pracownikach i studentach. 14-calowy C40-J w smuk?ej obudowie o grubo?ci 18,9 mm, zapewnia ponad 9,5 godziny2 pracy przy wadze zaledwie 1,55 kg*. Natomiast, 15-calowy C50-J z obudow? grubo?ci 19,7 mm wa?y poni?ej 1,9 kg* i zapewnia ponad 8 godzin2 pracy na baterii.


Ich antyodblaskowe ekrany HD lub FHD daj? wra?enie ogl?dania du?ego ekranu. Du?a klawiatura, klawiatura numeryczna w C50-J i ClickPad zapewniaj? komfort pracy przez ca?y dzie?.


„Naszym celem jest wykorzystanie najnowszych i najbardziej odpowiednich technologii, aby wspiera? studentów i profesjonalistów w wykonywaniu ich codziennych zada?” – powiedzia? Damian Jaume, prezes Dynabook Europe GmbH. –„Dost?p do najwa?niejszych rzeczy potrzebnych do wydajnej pracy lub nauki nie musi uszczupla? bud?etu. Przyst?pne cenowo modele Satellite Pro C40-J i C50-J to solidny zestaw narz?dzi do codziennej pracy w kompaktowej i atrakcyjnej obudowie”.


Najnowocze?niejsze po??czenia, w ka?dym miejscu

Modele C40-J i C50-J s? wyposa?one w szereg portów i opcji ??czno?ci - ich u?ytkownicy mog? pracowa? lub uczy? si?, gdziekolwiek zechc?. ??czno?? bezprzewodow? umo?liwiaj? WiFi 802.11 AC oraz Bluetooth. Port USB typu C zapewnia ?adowanie, pod??czanie, wy?wietlanie i przesy?anie danych. Dwa kolejne porty USB 3.1 Typu A, pe?nowymiarowy port HDMI i port Gigabit-LAN pozwalaj? na dodatkowe po??czenia z urz?dzeniami peryferyjnymi. Ponadto, gniazdo karty micro SD spe?nia potrzeby przeno?nej pami?ci masowej.


Przy obecnym trendzie pracy hybrydowej, laptopy dostarczaj? wszystkich narz?dzi do pozostawania w kontakcie ze wspó?pracownikami, klientami i rówie?nikami. Urz?dzenia wyposa?one s? w kamer? internetow? HD, g?o?niki stereo i wbudowany mikrofon z obs?ug? Cortany. Gniazdo mikrofonu/s?uchawek i ??czno?? Bluetooth daj? u?ytkownikom mo?liwo?? pod??czenia lub sparowania s?uchawek.


Zabezpieczenia, którym mo?na ufa?

Obrona przed wyrafinowanymi atakami cyberprzest?pców to ci?g?e wyzwanie dla wielu organizacji. C40-J i C50-J maj? modu? TPM (Trusted Platform Module) 2.0, co oznacza, ?e informacje s? szyfrowane na urz?dzeniu. Has?a u?ytkownika i administratora zapobiegaj? niepo??danemu dost?powi. Opcjonalny skaner linii papilarnych (SecurePad) stanowi dodatkowe zabezpieczenie. Dost?pne oddzielnie gniazdo blokady Kensington pomaga zapobiec fizycznej kradzie?y. Urz?dzenia Satellite Pro C40-J i C50-J b?d? dost?pne na rynku ju? w tym miesi?cu (listopad 2021 r.) Wi?cej informacji na temat produktów Dynabook mo?na znale?? pod adresem: https://pl.dynabook.com/generic/business-solutions/


* W zale?no?ci od modelu
1 Testy Japanese Industrial Standards (Z 2801)
2 MobileMark™ 2018. Mobile Mark jest znakiem towarowym Business Applications Performance Corporation


***


Dodatkowe informacje

Zach?camy do odwiedzenia naszej strony, ?ledzenia bloga, Twittera i profilu LinkedIn. Wi?cej informacji na temat firmy dost?pnych jest pod adresem https://pl.dynabook.com


Dynabook Inc.

Wcze?niej dzia?aj?ca jako Toshiba Client Solutions Co. Ltd, firma Dynabook Inc. jest obecnie w ca?o?ci w?asno?ci? Sharp Corporation. Dynabook Inc. kontynuuje ponad 30-letni? tradycj? zapewniaj?c rozwi?zania i us?ugi wspieraj?ce klientów oraz partnerów firmy w realizacji ich celów.


Kontakt dla mediów

Karina S?kowska
karina@prcontext.pl


Opublikowane: 16 lis 2021